OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach w godzinach od 7.15 do 15.15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym do Burmistrza Kisielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.           

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 SUIKZP GMINY KISIELICE - kierunki zagospodarowania przestrzennego

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 SUIKZP GMINY KISIELICE - kierunki zagospodarowania przestrzennego

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - uzasadnienie i synteza ustaleń studium gminy Kisielice

8. KISIELICE - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - DO WYŁOŻENIA