Debata nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za rok 2018

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Kisielic przedstawia Radzie Miejskiej w Kisielicach  Raport o stanie Gminy Kisielice za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kisielicach, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 cytowanej ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kisielice za 2018 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  23 czerwca 2019 r.   w następujących godzinach:

do dnia 21  czerwca 2019 r. od godziny 7:15 do  godziny 15:00

w dniach 22 i 23 czerwca 2019 r. od godziny 9:00 do godziny 10:00

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, w pokoju nr 4

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Jarosław Zaborowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Kisielic z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach Raportu o stanie Gminy Kisielice

2. Zgłoszenie udziału w debacie