agronergia

Agroenergia

        Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków do programu Agroenergia rozpoczął się 8 lipca.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidziano dwie formy dofinansowania:

 • Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł.
 • Na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł.

Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

Na co można otrzymać wsparcie

Nabór wniosków prowadzony będzie dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

1. Dotyczących budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji

.
2. Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

 • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 • technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 • technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 • modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Kto może skorzystać

Z programu Agroenergia mogą korzystać wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Rolniku wniosek możesz już złożyć! Termin składania wniosków na program Agroenergia rozpoczął się 08.07.2019 r. i będzie trwał do 20.12.2019r. lub do wyczerpania środków. Ułatwieniem (lub nie) przy składaniu wniosków jest skorzystanie z Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Problemem może być brak możliwości zastosowania podpisu elektronicznego. Z tego powodu NFOŚiGW zaleca, aby oprócz przesłania wersji elektronicznej, złożyć wygenerowany wniosek przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Najważniejsze: Generator Wniosków o Dofinansowanie możesz znaleźć pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

W związku z tym  wnioski wraz z załącznikami składajcie bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo prześlijcie drogą pocztową na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „Agroenergia”