Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020" dostępna jest w BIP pod adresem: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl/ lub bespośredio w systemie eKonsultacje pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/