Segregacja jest obowiązkowa - w przypadku stwierdzenia niepoprawnie prowadzonej segregacji istnieje obowiązek nałożenia podwyższonej stawki za gospodarowanie odpadami.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty naliczana będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXII/116/2019 z dnia 20 grudnia 2020 roku:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 złotych miesięcznie od osoby w gospodarstwie liczącym do 4 osób, natomiast 5 i każda kolejna osoba w gospodarstwie 15 złotych od osoby.
   
 • podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami niepoprawnie posegregowanymi w wysokości 66,00 złotych od osoby w gospodarstwie liczącym do 4 osób, oraz od 5 każdej kolejnej osoby w gospodarstwie 45 złotych od osoby.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnej kompostujący odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych zwalnia się z części opłaty w wysokości 2 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym. Aby uzyskać ulgę należy zadeklarować posiadanie kompostownika w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata będzie ponoszona od pojemnika:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 45,00 zł
 • 110 – 120 L – 64,00 zł
 • 240 L – 83,00 zł
 • 1100 L – 220 zł

Podwyższone stawki za gospodarowanie odpadami przy stwierdzonej niepoprawnie powadzonej segregacji za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 135,00 zł
 • 110 – 120 L – 192,00 zł
 • 240 L – 249,00 zł
 • 1100 L – 660,00 zł.

Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zbieranymi w sposób selektywny - 160,00 zł rocznie od jednej nieruchomości,
 • podwyższona stawka przy stwierdzonej niepoprawnej segregacji– 320,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

Opłatę należy uiszczać do dnia 30 września, danego roku którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

 

 Załączniki:

1. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (WORD

2. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (PDF)

3. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w 2020 r. - (PDF)

4. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych w marcu i kwietniu 2020 r. - (PDF)