Burmistrz Kisielic informuję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Gminy Kisielice w roku 2020 w następujących zakresach:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych oraz wyników będą znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach (w zakładce Stowarzyszenia / Konkursy) - <LINK>

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl - <LINK>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5 (pokój nr 3 i 4, tel. 55 2785500 w. 503 i 523).