Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Kisielic przedstawia Radzie Miejskiej w Kisielicach Raport o stanie Gminy Kisielice za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii termin został przedłużony o 60 dni tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kisielicach, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 cytowanej ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kisielice za 2019 rok odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00.


Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, w pokoju nr 4

 

Załaczniki: 

1. Zgłoszenie udziału w debacie - (WORD)

2. Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 22 czewrca 2020 r w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach Raportu o stanie Gminy Kisielice za rok 2019 - (PDF)