Zapraszam na VII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wystąpienie Starosty Iławskiego
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015- 2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis,
4) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” ,

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Kisielice.
7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek