Zapraszam na VIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015- 2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014,
4) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za rok 2014,
5) ustalenia zasad zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Ludowej Spółka z o.o. w Iławie przez Burmistrza Kisielic,
6) przyjęcia „Strategii Współpracy Gminy Kisielice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020”,

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy. .
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek