Zapraszam na X - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 16 września 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015- 2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kisielice,
4) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej we wsi Łodygowo gm. Kisielice,
5) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kisielice oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których pomoc stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,
6) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kisielice,
7) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
8) powołania Zespołu uprawnionego do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie w kadencji 2016 – 2019,
9) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek