Zapraszam na XIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
4) uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2016,
5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na 2016 rok,
6) wystąpienia Gminy Kisielice ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”,
7) zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy i deklaracji podatkowych,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Truplu.
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek