Zapraszam na XIV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach za rok 2015.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
3) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice,
4) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Kisielice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice,
5) wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kisielice,
6) wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kisielice,
7) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
8) zmiany Uchwały Nr XXXVI/147/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania,
9) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kisielice na lata 2016-2018,
10) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
11) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016-2023.
12) ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2016,
13) zatwierdzenia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2016
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Andrzej Robakiewicz