„Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kisielice, w związku z podjętą uchwałą nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kisielice”

Załączniki:
1. Karta Informacyjna