Informacja z realizacji zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice – 2015”

Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00134/15/07043/OZ-LZ/D z dnia 15-07-2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2015”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.
Na podstawie umowy Nr RRG.OŚ.6040.3.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., podpisaną między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika gminy a firmą T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna z Grudziądza, zebranych zostało 95,65 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 37 818, 42 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 32 145,66.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 24 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest (zestawienie nieruchomości wraz z adresami oraz ilością eternitu w załączniku do niniejszego sprawozdania). Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 25, jednak w trakcie realizacji jeden z właścicieli złożył rezygnację.