Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania świadczeń pieniężnych z innych systemów wsparcia, w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w MGOPS w Kisielicach od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski i inne oświadczeń będą również dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach (pod koniec marca 2016 r.)

Informujemy, że nie ma pośpiechu w składaniu wniosków, ponieważ w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016 roku, prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r. – pozwoli to uniknąć kolejek i da czas, by zainteresowane osoby zdążyły spokojnie złożyć wniosek.

Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi, a następnie pod hasłem „Rodzina 500 plus”.

Załączniki:
1. Podręcznik - pdf
2. Wniosek 500+ - pdf
3. Załącznik do wniosku 500+ - pdf
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - pdf
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze - pdf
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - pdf