Zapraszam na XVI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Komisji doraźnej z kontroli zgodności z prawem przebiegu konkursu pod kątem udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Skarbnika Gminy Kisielice, który odbył się w lutym 2015 roku
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
3) określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Kisielice jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2016r.”
5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
6) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ogrodzieniec gm. Kisielice
7) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice
8) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek