Zapraszam na XVII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016
3) zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach
4) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
5) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kisielice
6) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kisielice oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Kisielic
7) zmiany Uchwały Nr XVIII/22/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
8) zatwierdzenia przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach, taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kisielice
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Kisielice
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek