Zapraszam na XX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                                                  
  1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015  /sprawozdania dostępne są w BIP/Akty Prawne –
   Zarządzenie Burmistrza Kisielic Nr 20/2016 oraz w Biurze Rady/,
  4. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za rok 2015,
  5. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,          
  6. wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kisielice,             
  7. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Kisielice,
  8. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kisielice,
  9. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.    
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Janusz S. Więcek