Zapraszam na XXX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kisielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach,
3) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goryniu,
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łęgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgowie,
5) uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018,
6) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021-2024” ,
7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice,
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum części obrębu geodezyjnego Jędrychowo,
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek

 

Uprzejmie informujemy o wynikach głosowania na poszczególne zadania do Budżetu Obywateskiego Gminy Kisielice na rok 2018.

W załączeniu zestawienie wyników głosowania - pobierz

Informacja Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania na zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018.

Na podstawie § 9 ust. 1 Załącznika Nr  1 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018  Burmistrz Kisielic  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 września 2017 r. w godzinach od  10:00 do 18:00 odbędzie się głosowanie na  zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018 w następujących obwodach głosowania:

Nr obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba komisji wyborczej ds. budżetu obywatelskiego

1

 Miasto  Kisielice,

 Sołectwo Sobiewola

świetlica  „ARKADIA”  ul. Polna 1
w Kisielicach

2

 Sołectwo Biskupiczki

świetlica wiejska w Biskupiczkach

3

 Sołectwo Butowo

świetlica wiejska w Butowie

4

 Sołectwo Goryń

 /Goryń, Wałdowo/

świetlica wiejska w Goryniu

5

 Sołectwo Jędrychowo

świetlica wiejska w Jędrychowie

6

 Sołectwo Kantowo

świetlica wiejska w Kantowie

7

 Sołectwo Klimy

świetlica wiejska w Klimach

8

 Sołectwo Krzywka

świetlica wiejska w Krzywce

9

 Sołectwo Limża

świetlica wiejska w Limży

10

 Sołectwo Łęgowo

 /Łęgowo, Nowy Folwark, Stary Folwark/

świetlica wiejska w Łęgowie

11

 Sołectwo Łodygowo

świetlica wiejska w Łodygowie

12

 Sołectwo Ogrodzieniec,

 Sołectwo Wola

świetlica wiejska w Ogrodzieńcu

13

 Sołectwo Pławty Wielkie

świetlica wiejska w Pławtach Wielkich

14

 Sołectwo Trupel

świetlica wiejska w Truplu

 Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielicach” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania: „Obchody jubileuszu – integracja środowiska”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 6 września 2017 r. do 14 października 2017 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 5.000,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono w roku 2017 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielice przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny, odbędzie się w dniu 16 września 2017 r. w auli Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 7 podczas uroczystych obchodów 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach. Celem zadania jest propagowanie i podtrzymywanie tradycji pożarniczych oraz promocja statutowa organizacji. Odbiorcami projektu będą strażacy, którzy pracowali i pracują w OSP Kisielice oraz mieszkańcy Kisielic.

Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 13 września 2017 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową „Ochotnicza Straż Pożarna” w Kisielicach.

 

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Informuję, że w dniu 1 września 2017 roku o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony trening wojewódzkiego systemu wykrywania skażeń i celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na włączeniu syren alarmowych.

Na terenie miasta i gminy Kisielice zostaną uruchomione syreny na czas 1 minuty sygnał akustyczny- ciągły.

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk