Zapraszam na XXIX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu  6 września  2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:       
  1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017, 
  3. nadania nazwy ulicy w  mieście Kisielice
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Brukseli w  2017 r.
  5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  6. zmieniająca uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w  sprawie przekazania przez Powiat Iławski do realizacji przez Gminę Kisielice zadań remontu i budowy chodników na terenie gminy Kisielice, 
  7. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustanowienia fundacji pod nazwą „Iławska Fundacja Rozwoju Gospodarczego w  Iławie”, uchwalenia statutu tej fundacji oraz wyznaczenia osób w  celu reprezentowania gminy w  tej fundacji,
  8. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kisielice,
  9. udzielania pomocy finansowej dla Gminy Brusy.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski. 
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Uprzejmie przypominamy, że do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00 można zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego. Wszystkie zasady oaz wnioski dot. zgłaszania kandydatów dostępne są w BIP – link

 

Załączniki:
1. Zasady zgłaszania kandydatów - pobierz
2. Druk zgłoszenia kandydatów - pobierz

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KISIELICE NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KISIELICE

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata  2021-2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kisielicach (pok. nr 5A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kisielicach pod adresem http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce ogłoszenia, na okres 30 dni tj. w dniach od 28 sierpnia do 28 września 2017 r. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice;
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kisielic.

Więcej informacji dostępnych jest w BIP - link

Program „Wyprawka szkolna”

Głównym celem programu jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do
 4. klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 1. klasy II i III szkoły podstawowej,
 2. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 3. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 4. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej po pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny do dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 08 września 2017r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można uzyskać w szkole, do której uczeń będzie uczestniczył.

Podstawy prawne opisujące szczegółowo program „Wyprawka szkolna”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017, poz. 1457) - pobierz

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 sierpnia 2017 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00, natomiast KASA urzędu do godz. 12:00.
W sprawie sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 662-326-370 do godz. 15:15

Burmistrz Kisielic ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. płac oświaty. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/