Od dnia 24 lipca 2017 r. rozpoczną się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Konsultacje potrwają do 25 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
• Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018” - pobierz
• Formularz uwag i wniosków - pobierz

Więcej informacji dostępnych jest na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.pl

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening dotyczący systemu wykrywania i alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego polegający na włączeniu syren alarmowych.    

Na  terenie Miasta i Gminy Kisielice nadany zostanie sygnał akustyczny - ciągły w okresie 1 minuty.                       
                                                                         

Burmistrz Kisielic
/-/Rafał Ryszczuk

BO Plakat maly

Burmistrz Kisielic ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi rady i samorządów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/nabor/43/ogloszenie-id-43-referat-organizacyjny-mlodszy-referent-etatow-1-etat.html

Uprzejmie informujemy, iż dnia 16 czerwca 2017 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.

Zapraszam na XXVIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016, 
4) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za rok 2016,
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
6) odwołania Skarbnika Gminy Kisielice,
7) powołania Skarbnika Gminy Kisielice
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek