Burmistrz Kisielic informuję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Gminy Kisielice w roku 2020 w następujących zakresach:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych oraz wyników będą znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach (w zakładce Stowarzyszenia / Konkursy) - <LINK>

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl - <LINK>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5 (pokój nr 3 i 4, tel. 55 2785500 w. 503 i 523).

Wyniki Konkursu:

1. Zadanie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.

pdfWyniki konkursu - (PDF)118.26 KB

2. Zadanie w zakresie: 1. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

pdfWyniki konkursu - (PDF)111.04 KB

3. Zadanie w zakresie: Organizowanie i prowadzenie transportu dla 9 dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu

pdfWyniki konkursu - (PDF)100.88 KB

Segregacja jest obowiązkowa - w przypadku stwierdzenia niepoprawnie prowadzonej segregacji istnieje obowiązek nałożenia podwyższonej stawki za gospodarowanie odpadami.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty naliczana będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXII/116/2019 z dnia 20 grudnia 2020 roku:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 złotych miesięcznie od osoby w gospodarstwie liczącym do 4 osób, natomiast 5 i każda kolejna osoba w gospodarstwie 15 złotych od osoby.
   
 • podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami niepoprawnie posegregowanymi w wysokości 66,00 złotych od osoby w gospodarstwie liczącym do 4 osób, oraz od 5 każdej kolejnej osoby w gospodarstwie 45 złotych od osoby.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnej kompostujący odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych zwalnia się z części opłaty w wysokości 2 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym. Aby uzyskać ulgę należy zadeklarować posiadanie kompostownika w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata będzie ponoszona od pojemnika:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 45,00 zł
 • 110 – 120 L – 64,00 zł
 • 240 L – 83,00 zł
 • 1100 L – 220 zł

Podwyższone stawki za gospodarowanie odpadami przy stwierdzonej niepoprawnie powadzonej segregacji za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 135,00 zł
 • 110 – 120 L – 192,00 zł
 • 240 L – 249,00 zł
 • 1100 L – 660,00 zł.

Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zbieranymi w sposób selektywny - 160,00 zł rocznie od jednej nieruchomości,
 • podwyższona stawka przy stwierdzonej niepoprawnej segregacji– 320,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

Opłatę należy uiszczać do dnia 30 września, danego roku którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

 

 Załączniki:

1. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (WORD

2. Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (PDF)

3. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w 2020 r. - (PDF)

4. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych w marcu i kwietniu 2020 r. - (PDF)

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę Przedsiębiorczości Warmii i Mazur https://biznes.warmia.mazury.pl/

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur powstała z myślą o przedsiębiorstwach z regionu, osobach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wszystkich osobach poszukujących informacji gospodarczej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem utworzenia Platformy było zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Wszystko o biznesie Warmii i Mazur w jednym miejscu.

Platforma została również udostępniona w wersji mobilnej oraz jako profil na Facebooku https://www.facebook.com/PlatformaPrzedsiebiorczosciWiM/

Instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich oferty na Platformie zachęca się do kontaktu z Biurem Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 89 521-93-21.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

 

Posterunek Policji w Kisielicach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, będzie realizował plan działania priorytetowego dla miejsc w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.

Takim  miejscem nr 2 w Kisielicach jest ul. Łasińska 7 (Stacja Paliw LOTOS). Stacja Paliw LOTOS jest czynna całodobowo, natomiast bar od godz. 1100 do godz. 2200. Teren jest ogólnodostępny dla wszystkich osób korzystających z usług stacji i często dochodzi do zakłócenia ładu i porządku  publicznego.

W związku z powyższym teren ten  będzie pod szczególnym nadzorem ze strony policji w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Ogłoszenie  Burmistrza Kisielic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedla, utworzonych na terenie Gminy Kisielice

Burmistrz Kisielic informuje o konsultacjach społecznych w przedmiocie zmiany:

 • statutów sołectw Gminy Kisielice: Biskupiczki, Butowo, Goryń, Jędrychowo, Kantowo, Klimy, Krzywka, Limża, Łęgowo, Łodygowo, Ogrodzieniec, Pławty Wielkie, Sobiewola, Trupel, Wola,
 • statutu osiedla „Przyszłość” Kisielice.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych sołectw i mieszkańców osiedla  na terenie Gminy Kisielice w związku propozycją wydłużenia z 4 do 5 lat kadencji organów uchwałodawczych i wykonawczych sołectw i osiedla (sołtysa i rady sołeckiej oraz zarządu osiedla) oraz aktualizacji zapisów w statutach. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedla  posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie  od dnia 17 lutego  2020 r. do dnia  20 marca 2020  r. do godziny 15:00.

 

Szczegółowe informacje dot. konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - <<LINK>>