Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Burmistrz Kisielic, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz Posterunek Policji w Kisielicach włączają się w kampanię "Białej Wstążki" w ramach, której prowadzone będzie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnej porady psychologicznej, terapeutycznej, jak również prawnej w siedzibie tut. Ośrodka. Ponadto dla osób doznających przemocy w rodzinie rozdysponowywane będą broszury informacyjne na temat zjawiska przemocy.

Dyżur w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach przy ulicy Sienkiewicza 18 w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełnić będzie pracownik socjalny tut. Ośrodka będący równocześnie członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kisielice ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Dzielnicowy Posterunku Policji w Kisielicach w dniu: 3 grudnia 2016 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00

W najbliższy weekend na antenie radia ZetGold będzie można posłuchać wywiadu z Burmistrzem Kisielic Rafałem Ryszczukiem, który został zaproszony do rozmowy podsumowującej dotychczasowe dwa lata swojej kadencji oraz omówienia planów na kolejne lata.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu w sobotę 26 listopada, godz. 7.00, powtórka w niedzielę o tej samej porze. Radio ZetGold odbiera na częstotliwości 90,2FM. Wywiad dostępny tylko w radioodbiornikach, nie ma możliwości wysłuchania go w Internecie.

 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego  z dnia 8 listopada 2016r.

Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 3 , art. 22 ust. 1 pkt 1 iart. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kisielice.

1.  Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Ogrodzieniec – Jędrychowo – Trupel – Goryń – Kisielice,

 
Linia komunikacyjna nr 2
Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Sobiewola – Kantowo – Krzywka – Goryń – Kisielice,

 
Linia komunikacyjna nr 3

Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Sobiewola – Limża – Biskupiczki – Butowo – Łodygowo – Limża – Sobiewola – Kisielice,

 
Linia komunikacyjna nr 4

Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Klimy – Pławty Wielkie,

 
Linia komunikacyjna nr 5

Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Łęgowo – Stary Folwark – Nowy Folwark – Łęgowo – Kisielice.


Przewidywany sposób wynagrodzenia operatora publicznego transportu zbiorowego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm.).

 
4.  Przewidywana data  bezpośredniego zawarcia  umowy – do 31 grudnia 2017 r.

Załączniki:
1. Ogłoszenieo zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z załącznikami - pobierz
2. Informacja o wyniku ogłoszenia - pobierz
 

Burmistrz Kisielic ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Kisielice. Wykaz dostępnych działek w załączniku.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o przetargu - pobierz

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku ogłoszenia z dnia 31 lipca 2015 r. o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

Zapraszam na XXIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

4) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

6) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kisielice za pomocą innego instrumentu płatniczego,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości,

8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Kisielice,

9) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kisielice,

10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/22/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

11) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek