INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 6 - 8 CZERWCA 2017 ROKU CAŁODOBOWO (TERMIN ZAPASOWY 9 CZERWCA 2017 ) ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ĆWICZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH - „RENAGADE – SAREX 17/I’’. JEDNYM Z ELEMENTÓW ĆWICZEŃ JEST TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU SYREN ALARMOWYCH.

NA TERENIE MIASTA I GMINY KISIELICE MOŻE BYĆ NADANY SYGNAŁ ALARMOWY ( SYRENY) DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA Z POWIETRZA.


BURMISTRZ KISIELIC
/-/ RAFAŁ RYSZCZUK

Burmistrz Kisielic ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/nabor/42/ogloszenie-id-42-szkola-podstawowa-w-goryniu-dyrektor-etatow-1-etat.html

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez organ ewidencyjny

Od 20 maja br. przedsiębiorca będzie mógł zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zarejestrowani płatnicy będą mogli w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych.                           

Obecnie osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1. Dane z tego formularza przekazywane są do ZUS. Na ich podstawie Zakład sporządza zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej).

Niezależnie od tego zgłoszenia przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Musi to zrobić w ZUS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 20 maja 2017 r., ułatwią przedsiębiorcom zgłoszenie się do ubezpieczeń w ZUS. Będą mogli to zrobić bez dodatkowej wizyty w ZUS, przy rejestracji w CEIDG.

Oznacza to, że przedsiębiorca wraz z wnioskiem CEIDG-1 będzie mógł złożyć w urzędzie gminy druk:

  • ZUS ZUA na którym zgłosi siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZZA na którym zgłosi siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZCNA na którym zgłosi członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestruje
  • ZUS ZIUA na którym zgłosisz zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
  • ZUS ZWUA na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń

Dane z tych dokumentów będą przekazane do ZUS. Dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG z żądaniem zgłoszenia.

WAŻNE!

Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, musisz to zrobić bezpośrednio w ZUS.

Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG, będzie musiał je przekazać do ZUS tak jak obecnie (osobiście w ZUS).

 WAŻNE!

W zgłoszeniach do ZUS nie można zmienić danych, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Nadal przedsiębiorca będzie musiał zmieniać te dane w ZUS.

 

NOWE WNIOSKI oraz szczegółowe informacje dostepne są na stronie Ministerstwa rozwoju pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 11 maja 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Sami Swoi Jędrychowo” w Jędrychowie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania: „Konkurs – „Słodkie smakołyki”. Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie informacji Publicznej - link do BIP.

Dnia 2 maja 2017 r.  Urząd Miejski w Kisielicach  będzie czynny do godziny 13:00, natomiast KASA urzędu do godz. 12:00.

Zapraszam na XXVII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zdania publicznego o charakterze ponadgminnym,
4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kisielice,
5) zatwierdzenia przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach, taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązujących na
terenie Gminy Kisielice,
6) warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
7) określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek