Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 11 października 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa tradycji narodowej”, tytuł zadania: „Obchody jubileuszu-integracja środowiska”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 24 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.500,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 21.800,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielickie przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny. Adresatami zadania publicznego są mieszkańcy Gminy Kisielice zrzeszeni PZERiI Oddział w Kwidzynie Koło w Kisielicach. Proponowane przez podmiot zadanie będzie stanowić działanie na rzecz osób zrzeszonych w PZERiI i KGW. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 19 października 2016 r. do godz. 14:00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach.

Więcej informacji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link

Załączniki:
1. Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach
2. Krajowy Rejestr Sądowy - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

SOŁECTWO ŁODYGOWO

Na podstawie § 21 Statutu Sołectwa Burmistrz Kisielic zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Łodygowie. II termin zebrania – godz. 17:15.

Tematem zebrania będzie:
• odwołanie z funkcji sołtysa /rezygnacja sołtysa złożona na piśmie/
• wybór nowego sołtysa
• sprawy bieżące

Burmistrz Kisielice
/-/ Rafał Ryszczuk

Zapraszam na XXII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,

3) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Kisielice,

4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadań własnych Gminy Kisielice w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej,

5) wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kisielice Powiatowi Iławskiemu dla współfinansowania inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr1279 N Kisielice – Piotrowice oraz drogi Nr 1287 N na odcinku od skrzyżowania dodrogi 1279 N do Gorynia” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,ProgramRozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej".

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Komunikat Burmistrza Kisielic w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Kisielice na rok 2017.

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030. W związku powyższym wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2016 roku.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 2.

Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o tym co powinno być wykonane i w miarę możliwości określić jaka kwota powinna być na to przeznaczona.
Po zatwierdzeniu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej informacja o uwzględnianych wnioskach zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka Majątek i Finanse/Budżet Gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18 w terminie od 1 września do 15 września 2016 roku. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Kryteria, które muszą spełniać osoby ubiegające się o stypendium:

1. zamieszkanie na terenie gminy Kisielice
2. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł/os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2016r.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł

Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kisielice
3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł (rocznie)
4. uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach, ul. Sienkiewicza 18