Aktualnie w Urzędzie Miejskim w Kisielicach trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez Internet. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://goo.gl/forms/qGBoPGPJa5egg9Pi2

W dniu 14 kwietnia 2017 r. Urząd Miejski, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach będą czynne do godz. 13:00.

Zapraszam na XXVI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
4) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
5) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kisielice i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
6) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kisielice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki i liczby punktów
przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2017 roku”,
8) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
9) zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach,
10) powołania doraźnej Komisji Statutowej.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Burmistrz Kisielic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 kwietnia 2017 r.) młodszego referenta ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl zakładka „Nabór”.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, które poprowadzą trenerzy z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat dietetyczny „Jedz z głową” odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)

2. Warsztat dietetyczny „Jedz z głową” odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 2 grupy)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
• Przedstawienie piramidy żywienia jako narzędzia ułatwiającego komponowanie jadłospisu,
• Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
• Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,
• Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
• poznają piramidę żywienia ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,
• zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
• poznają podstawowe zasady czytania etykiet,
• zdobędą umiejętności wyboru zdrowszych produktów w sklepie,
• poznają znaczenie występowania różnych substancji w produktach spożywczych.