Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na stronie http://dokumentyzastrzezone.pl informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Informator - do pobrania

 

Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku:
• do 50% kosztów kwalifikowanych ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• do 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Akcja rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2017 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego, Halszką Niewińską, pokój Nr 5A, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 30.04.2017 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz dostępny poniżej w załączeniu,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny (wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie)
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu (Starostwo Powiatowe Iława)

 

Załączniki:
1. Wniosek o dofinansowanie na utylizację azbestu - pobierz

Zapraszam na XXV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
4) zmiany Statutu Gminy Kisielice,
5) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
6) ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kisielice,
7) wskazania lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Kisielice,
8) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,
9) wystąpienia Gminy Kisielice ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
10) ustalenia zasad zbycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Warmińsko–Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE 
od  15 do  21 marca 2017 r.

 

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Termin

I
II

Biskupiczki

15.03.2017 r. - środa

16:00
16:05

świetlica wiejska

Butowo

15.03.2017 r. - środa

17:00
17:05

świetlica wiejska

Łęgowo

15.03.2017 r. - środa

18:00
18:05

świetlica wiejska

Limża

14.03.2017 r. - czwartek

16:00
16:05

świetlica wiejska

Łodygowo

14.03.2017 r. - czwartek

17:00
17:05

świetlica wiejska

Kisielice

14.03.2017 r. - czwartek

18:30
18:35

sala konferencyjna ul. Polna 1
w Kisielicach

Kantowo

22.03.2017 r. - piątek

16:00
16:05

świetlica wiejska

Goryń

22.03.2017 r. - piątek

17:00
17:05

świetlica wiejska

Krzywka

22.03.2017 r. - piątek

18:00
18:05

świetlica wiejska

Trupel

20.03.2017 r. - poniedziałek

16:00
16:05

świetlica wiejska

Wola

20.03.2017 r. - poniedziałek

17:00
17:05

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

20.03.2017 r. - poniedziałek

17:45
17:50

świetlica wiejska

Sobiewola

21.03.2017 r. - wtorek

16:00
16:05

sala konferencyjna ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach – Urząd Miejski

Pławty Wielkie

21.03.2017 r. - wtorek

17:15
17:20

świetlica wiejska

Klimy

21.03.2017 r. - wtorek

18:00
18:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

21.03.2017 r. - wtorek

19:00
19:05

świetlica wiejska

Przedmiotem II-go pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice (ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska, Parkowa i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporządkowaniem miejsca wycinki, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

Burmistrz Kisielic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 marca 2017 r.) młodszego referenta ds. budżetu i planowania w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl zakładka „Nabór”.