Zapraszam na XXVI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
3) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
4) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
5) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kisielice i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
6) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kisielice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki i liczby punktów
przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2017 roku”,
8) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
9) zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach,
10) powołania doraźnej Komisji Statutowej.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Burmistrz Kisielic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 kwietnia 2017 r.) młodszego referenta ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl zakładka „Nabór”.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, które poprowadzą trenerzy z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat dietetyczny „Jedz z głową” odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)

2. Warsztat dietetyczny „Jedz z głową” odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 2 grupy)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
• Przedstawienie piramidy żywienia jako narzędzia ułatwiającego komponowanie jadłospisu,
• Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
• Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,
• Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
• poznają piramidę żywienia ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,
• zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
• poznają podstawowe zasady czytania etykiet,
• zdobędą umiejętności wyboru zdrowszych produktów w sklepie,
• poznają znaczenie występowania różnych substancji w produktach spożywczych.

 

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na stronie http://dokumentyzastrzezone.pl informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Informator - do pobrania

 

Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku:
• do 50% kosztów kwalifikowanych ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• do 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Akcja rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2017 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego, Halszką Niewińską, pokój Nr 5A, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 30.04.2017 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz dostępny poniżej w załączeniu,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny (wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie)
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu (Starostwo Powiatowe Iława)

 

Załączniki:
1. Wniosek o dofinansowanie na utylizację azbestu - pobierz