Burmistrz Kisielic po zatwierdzeniu przedstawionego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Burmistrzu Kisielic projektu listy osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego, ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania komunalnego na 2017 rok w następującej kolejności:

1. Nowińska Iwona zam. Ogrodzieniec
2. Cymer Iwona zam. Goryń
3. Nowak Sylwia zam. Kisielice
4. Uszler Paulina zam. Wałdowo

Skargi, uwagi i zastrzeżenia do listy uprawnionych można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 ( pok. nr 2 ).

 

BURMISTRZ KISIELIC
/-/ Rafał Ryszczuk

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 grudnia 2016 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny
do godz. 12:00

Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00130/16/07043/OZ-LZ/D z dnia 04-07-2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2015”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.
Na podstawie umowy Nr RRG.OŚ.6040.3.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r., podpisaną między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika gminy a firmą MGeco INVEST Bartosz Marcinkowski, Handlowy Młyn 27, 87-400 Golub-Dobrzyń, zebranych zostało 67,27 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 25 912,35 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 23 992,92 zł.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 19 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest. Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 22, jednak w trakcie realizacji trzech właścicieli złożyło rezygnację.

Zapraszam na XXIV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2017,
  5. zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur,
  7. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na 2017 rok,
  9. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice,
  10. uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kisielice na lata 2017-2021,
  11. ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2017,
  12. zatwierdzenia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2017.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Burmistrz Kisielic ogłasza I-szy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 27 we wsi Butowo gm. Kisielice o pow. użytk. 13,60 m2

1. Opis nieruchomości:
Lokal nr 4 w budynku nr 27 we wsi Butowo położony jest na parterze budynku i składa się z 1 izby o pow. 13,60 m2 . Lokal wyposażony jest z inst. elektryczną i wodociągową. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 16,30 m2. Wspólne WC znajduje się poza lokalem. Z lokalem związany jest udział 298/9912 części w nieruchomości wspólnej, położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz w działce gruntu na której znajduje się budynek oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Butowo nr 71/12 o pow. 0,4576 ha zapisanej w księdze wieczystej nr EL1I/00038782/7. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo- usługową. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 300,00 zł.

3. Wadium w pieniądzu wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 630,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Kisielicach do dnia 2 stycznia 2017 r. do godz. 1400 lub na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kisielicach w Banku Spółdzielczym w Suszu O/Kisielice Nr 34 8320 0005 0040 0031 2000 0070 w terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 2 stycznia 2017 r. wpłata była zaksięgowana na koncie Urzędu pod rygorem odmowy udziału w przetargu.

4. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej tj. kwotę 70,00 zł.

5. Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Kisielicach w sali konferencyjnej.

6. Cena uzyskana w wyniku przetargu będzie wymagalna w całości w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

7. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

8. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem
wpłaconego wadium.

9. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, pok. 4 lub telefonicznie, tel. 0-55 278-55-07.

10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu do chwili jego otwarcia z przyczyn uzasadnionych.

BURMISTRZ KISIELIC
/ - / Rafał Ryszczuk

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Burmistrz Kisielic, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz Posterunek Policji w Kisielicach włączają się w kampanię "Białej Wstążki" w ramach, której prowadzone będzie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnej porady psychologicznej, terapeutycznej, jak również prawnej w siedzibie tut. Ośrodka. Ponadto dla osób doznających przemocy w rodzinie rozdysponowywane będą broszury informacyjne na temat zjawiska przemocy.

Dyżur w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach przy ulicy Sienkiewicza 18 w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełnić będzie pracownik socjalny tut. Ośrodka będący równocześnie członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kisielice ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Dzielnicowy Posterunku Policji w Kisielicach w dniu: 3 grudnia 2016 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00