Uprzejmie informujemy, że dnia 25 marca 2016 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godz. 13:00.

Zapraszam na XVI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Komisji doraźnej z kontroli zgodności z prawem przebiegu konkursu pod kątem udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Skarbnika Gminy Kisielice, który odbył się w lutym 2015 roku
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
3) określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Kisielice jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2016r.”
5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
6) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ogrodzieniec gm. Kisielice
7) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice
8) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Informacja w sprawie strat spowodowanych wymarznięciem upraw.

Burmistrz Kisielic uprzejmie informuje rolników, o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (tj. wymarznięciem upraw). Druki wniosków można pobrać i składać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o oszacowanie szkód

 

Zapraszam na XV - Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem przebiegu konkursu pod kątem udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Skarbnika Gminy Kisielice, który odbył się w lutym 2015 roku
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Działając zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.) ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2016 r.

1. Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra współpraca”.
2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społeczne.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice.
4. Wsparcie działań mających na celu kultywowanie sztuki ludowej poprzez organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego na terenie gminy Kisielice.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez imprezy sportowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim w grach zespołowych.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa poprzez imprezy sportowe w ramach sportu wiejskiego o zasięgu sołeckim, gminnym, międzygminnym.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  - link

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania świadczeń pieniężnych z innych systemów wsparcia, w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w MGOPS w Kisielicach od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski i inne oświadczeń będą również dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach (pod koniec marca 2016 r.)

Informujemy, że nie ma pośpiechu w składaniu wniosków, ponieważ w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016 roku, prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r. – pozwoli to uniknąć kolejek i da czas, by zainteresowane osoby zdążyły spokojnie złożyć wniosek.

Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi, a następnie pod hasłem „Rodzina 500 plus”.

Załączniki:
1. Podręcznik - pdf
2. Wniosek 500+ - pdf
3. Załącznik do wniosku 500+ - pdf
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - pdf
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze - pdf
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - pdf