Zapraszam na XV - Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem przebiegu konkursu pod kątem udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Skarbnika Gminy Kisielice, który odbył się w lutym 2015 roku
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Działając zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.) ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2016 r.

1. Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra współpraca”.
2. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społeczne.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice.
4. Wsparcie działań mających na celu kultywowanie sztuki ludowej poprzez organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego na terenie gminy Kisielice.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez imprezy sportowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim w grach zespołowych.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa poprzez imprezy sportowe w ramach sportu wiejskiego o zasięgu sołeckim, gminnym, międzygminnym.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  - link

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania świadczeń pieniężnych z innych systemów wsparcia, w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w MGOPS w Kisielicach od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski i inne oświadczeń będą również dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach (pod koniec marca 2016 r.)

Informujemy, że nie ma pośpiechu w składaniu wniosków, ponieważ w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016 roku, prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r. – pozwoli to uniknąć kolejek i da czas, by zainteresowane osoby zdążyły spokojnie złożyć wniosek.

Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi, a następnie pod hasłem „Rodzina 500 plus”.

Załączniki:
1. Podręcznik - pdf
2. Wniosek 500+ - pdf
3. Załącznik do wniosku 500+ - pdf
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - pdf
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze - pdf
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - pdf

Informacja w sprawie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku:
• do 50% kosztów kwalifikowanych ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• do 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Akcja rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2016 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego Jarosławem Zielińskim, pokój Nr 5A, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 31.03.2016 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu – BIP, zakładka Ochrona środowiska / azbest,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny ( wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie)
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu (Starostwo Powiatowe Iława)

Załączniki:
1. Wniosek o utylizację azbestu - pobierz

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku odbywa się on w dniach 22-27 lutego. W przedsięwzięciu tym w naszej Gminie uczestniczyć będą Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, szczególnie dla osób z rodzin dotkniętych problemem przemocy. W dniu 27 lutego 2016 roku (sobota) w siedzibie Posterunku Policji w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, w godzinach od 11:00 do 13:00 będzie otwarty Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przestępstw, w którym policjanci wraz z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego udzielać będą porad osobom pokrzywdzonym, zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym (tel. 55 275 60 07). Osoby zainteresowane będą mogły również skorzystać z porad psychologa oraz kuratora.

Dyżur będzie pełnił:
Pan Dariusz Gutowski – Dzielnicowy
Pan Robert Kozłowski – Sierżant sztabowy
Pracownik socjalny MGOPS w Kisielicach
Kierownik MGOPS w Kisielicach

Zapraszamy do skorzystania z takich porad.

Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2016 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego Jarosławem Zielińskim, pokój Nr 4, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 31.03.2016 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz do pobrania poniżej w załącznikach,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny ( wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie)
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu(Starostwo Powiatowe Iława)

Załączniki:
1. Wniosek-pdf