Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r.,(czwartek) Urząd Miejski w Kisielicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół w Kisielicach, Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Goryniu i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będą nieczynne.

W dniu 24.12.2015 r. od godz. 12:00 do godz. 13:00 w sprawie rejestracji zgonu będzie pełniony dyżur telefoniczny przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego - tel. 662 326 370

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych informuje, że w wypadku awarii lub spraw pogrzebowych całodobowo pełniony jest dyżur pod numerami telefonów:
605-841-575,  609-536-900,  697-480-900,  697-490-300

 

Informacja z realizacji zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice – 2015”

Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00134/15/07043/OZ-LZ/D z dnia 15-07-2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2015”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.
Na podstawie umowy Nr RRG.OŚ.6040.3.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., podpisaną między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika gminy a firmą T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna z Grudziądza, zebranych zostało 95,65 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 37 818, 42 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 32 145,66.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 24 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest (zestawienie nieruchomości wraz z adresami oraz ilością eternitu w załączniku do niniejszego sprawozdania). Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 25, jednak w trakcie realizacji jeden z właścicieli złożył rezygnację.

Zapraszam na XIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
4) uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2016,
5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na 2016 rok,
6) wystąpienia Gminy Kisielice ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”,
7) zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy i deklaracji podatkowych,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Truplu.
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

 

Urząd Miejski w Kisielicach informuje, że wszystkie księgi meldunkowe oraz rejestry mieszkańców Gminy Kisielice zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Elblągu z/s w Malborku. W przypadku kiedy Urząd nie będzie mógł potwierdzić zameldowania na terenie Gminy Kisielice należy zwrócić się do Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku.

Dane kontaktowe:
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
ul. Starościńska 1
82 – 200 Malbork
tel. fax. +48 (55) 647 44 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów – codziennie w godzinach 7:00 – 15:00

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku obsługuje interesantów:
- bezpośrednio (osobiście lub telefonicznie) - codziennie w godzinach pracy
- pośrednio - w drodze korespondencji wpływającej listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i fax-u.

http://www.elblag.ap.gov.pl

 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Od dnia 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową. W związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe do ZUS czy do KRUS. Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolnik6w oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku poniżej w załączniku).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do dnia 1 kwietnia 2016r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Załączniki:
1. Wniosek - pdf

 

„OTWARTE DRZWI” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2015r., kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Burmistrz Kisielic, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz Posterunek Policji w Kisielicach włączają się w kampanię "Białej Wstążki" w ramach, której prowadzone będzie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnej porady psychologicznej, terapeutycznej, jak również prawnej w siedzibie tut. Ośrodka. Ponadto dla osób doznających przemocy w rodzinie rozdysponowywane będą broszury informacyjne na temat zjawiska przemocy.

Dyżur w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełnić będzie pracownik socjalny tut. Ośrodka będący równocześnie członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kisielice ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Dzielnicowy Posterunku Policji w Kisielicach w dniu:
  5 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00 (Pracownik Socjalny)
 5 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. od 12:00 do 14:00 (Dzielnicowy Posterunku Policji w Kisielicach)