Zapraszam na XI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wystąpienie Pana Wojciecha Jankowskiego – Przewodniczącego Centrum Organizacji Pozarządowych
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016,
5) określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,
6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
7) wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kisielice
8) zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kisielice do roku 2020, (załącznik do uchwały znajduje się w Referacie Rozwoju Gminy),
9) zmiany Uchwały Nr XXXVI/147/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
10) uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016,
6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Projekty aktów prawnych dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Kisielicach lub też BIP - link

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016.

 

Załączniki:

1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji - pobierz

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KISIELICE SĄ DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - link

W dniu 23 października 2015 r. rozpoczęły się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Konsultacje trwają do 5 listopada 2015 r.

Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
2. Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
3.Formularz uwag i wniosków.

Nawiązując do Zarządzenia Nr 69/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Burmistrz Kisielic niniejszym informuje, że w związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu gminy na 2016 r. dodatkowe wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Miasta pok. Nr. 2 do dnia 23.10.2015 r. Wnioski które wpłynął po upływie terminu będą rozpatrywane w budżecie na rok 2017.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

BurmistrzKisielicBurmistrz Kisielic uprzejmie informuje, że w dniach od 12 do 23 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. Nr 11 udostępnia się do wglądu spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do SEJMU i SENATU zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Udostępnienie następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk