Burmistrz Kisielic ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Kisielice. Wykaz dostępnych działek w załączniku.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o przetargu - pobierz

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku ogłoszenia z dnia 31 lipca 2015 r. o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

Zapraszam na XXIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

4) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

6) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kisielice za pomocą innego instrumentu płatniczego,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości,

8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Kisielice,

9) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kisielice,

10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/22/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

11) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 11 października 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa tradycji narodowej”, tytuł zadania: „Obchody jubileuszu-integracja środowiska”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 24 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.500,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 21.800,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono w roku 2016 w trybie art. 19 a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielickie przewidzianego na dotacje.

Zadanie ma charakter lokalny. Adresatami zadania publicznego są mieszkańcy Gminy Kisielice zrzeszeni PZERiI Oddział w Kwidzynie Koło w Kisielicach. Proponowane przez podmiot zadanie będzie stanowić działanie na rzecz osób zrzeszonych w PZERiI i KGW. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 19 października 2016 r. do godz. 14:00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach.

Więcej informacji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link

Załączniki:
1. Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie, Koło w Kisielicach
2. Krajowy Rejestr Sądowy - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

SOŁECTWO ŁODYGOWO

Na podstawie § 21 Statutu Sołectwa Burmistrz Kisielic zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Łodygowie. II termin zebrania – godz. 17:15.

Tematem zebrania będzie:
• odwołanie z funkcji sołtysa /rezygnacja sołtysa złożona na piśmie/
• wybór nowego sołtysa
• sprawy bieżące

Burmistrz Kisielice
/-/ Rafał Ryszczuk