Burmistrz Kisielic informuje mieszkańców Gminy Kisielice, iż planuje po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania i chcące przystąpić do realizacji działań w zakresie wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych w 2016 roku proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego Jarosławem Zielińskim, pokój Nr 4, tel. kontaktowy 55 278 55 08, w terminie do 31.03.2016 r.

W celu ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek – formularz do pobrania poniżej w załącznikach,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny ( wypis z kartoteki budynków, wypis z rejestru gruntów – dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie),
- mapę z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, (dostępne w Starostwie Powiatowym w Iławie)
- kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Iławskiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu(Starostwo Powiatowe Iława)

Załączniki:
1. Wniosek-pdf

Zapraszam na XIV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach za rok 2015.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
3) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice,
4) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Kisielice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice,
5) wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kisielice,
6) wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kisielice,
7) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
8) zmiany Uchwały Nr XXXVI/147/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania,
9) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kisielice na lata 2016-2018,
10) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
11) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016-2023.
12) ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2016,
13) zatwierdzenia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach na rok 2016
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Andrzej Robakiewicz

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Kisielice od 1 lutego 2016 r. do 8 lutego 2016 r.

 

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Termin

I

II

Biskupiczki

01.02.2016r.-  poniedziałek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Butowo

01.02.2016r.-  poniedziałek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

08.02.2016r.-  poniedziałek

18:00

18:05

świetlica wiejska

Limża

02.02.2016r. -    wtorek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Łodygowo

02.02.2016r. -    wtorek

17:00

17:05

świetlica wiejska

Kantowo

03.02.2016r. -    środa

16:00

16:05

świetlica wiejska

Goryń

03.02.2016r. -    środa

17:00

17:05

świetlica wiejska

Krzywka

03.02.2016r. -    środa

18:00

18:05

świetlica wiejska

Trupel

04.02.2016r. -   czwartek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Wola

04.02.2016r. -   czwartek

17:00

17:05

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

04.02.2016r. -   czwartek

17:45

17:50

świetlica wiejska

Sobiewola

05.02.2016r. -   piątek  

16:00

16:05

sala konferencyjna ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach – Urząd Miejski

Pławty Wielkie

05.02.2016r. -   piątek  

17:15

17:20

świetlica wiejska

Klimy

05.02.2016r. -   piątek  

18:00

18:05

świetlica wiejska

Łęgowo

08.02.2016r. - poniedziałek

16:00

16:05

świetlica wiejska

Kisielice

08.02.2016r. - poniedziałek

17:00

17:10

sala konferencyjna ul. Polna 1
w Kisielicach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:  86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Załączniki:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pdf

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD MIEJSKI W KISIELICACH BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12:00.

Zapraszamy do konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zakończone zostały prace nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016 – 2023”. Strategia to dokument, który formułuje cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania dla rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kisielice w perspektywie roku 2023.

W okresie od października 2015 r. do grudnia 2015 r. trwały prace nad projektem Strategii. Przy tworzeniu dokumentu zaangażowani byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2015 r., pracowano nad dokonaniem kompleksowej diagnozy posiadanych w Gminie Kisielice zasobów i występujących problemów społecznych oraz zaplanowaniem efektywnych sposobów ich rozwiązywania.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016 – 2023. Państwa uwagi i wnioski będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu Strategii należy składać wyłącznie na dołączonym formularzu zgłaszania uwag w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 roku na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej poprzez złożenie osobiście lub wysłanie na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice w terminie do dnia 04 stycznia 2016 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać „konsultacje społeczne – SRPS”.

Projekt Strategii będzie również dostępny w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Załączniki:
1. Projekt Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kisielice na lata 2016-2023
2. Formularz zgłaszania uwag do projektu