Urząd Miejski w Kisielicach informuje, że wszystkie księgi meldunkowe oraz rejestry mieszkańców Gminy Kisielice zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Elblągu z/s w Malborku. W przypadku kiedy Urząd nie będzie mógł potwierdzić zameldowania na terenie Gminy Kisielice należy zwrócić się do Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku.

Dane kontaktowe:
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
ul. Starościńska 1
82 – 200 Malbork
tel. fax. +48 (55) 647 44 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie interesantów – codziennie w godzinach 7:00 – 15:00

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku obsługuje interesantów:
- bezpośrednio (osobiście lub telefonicznie) - codziennie w godzinach pracy
- pośrednio - w drodze korespondencji wpływającej listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i fax-u.

http://www.elblag.ap.gov.pl

 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Od dnia 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową. W związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe do ZUS czy do KRUS. Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolnik6w oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku poniżej w załączniku).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do dnia 1 kwietnia 2016r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Załączniki:
1. Wniosek - pdf

 

„OTWARTE DRZWI” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2015r., kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Burmistrz Kisielic, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz Posterunek Policji w Kisielicach włączają się w kampanię "Białej Wstążki" w ramach, której prowadzone będzie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnej porady psychologicznej, terapeutycznej, jak również prawnej w siedzibie tut. Ośrodka. Ponadto dla osób doznających przemocy w rodzinie rozdysponowywane będą broszury informacyjne na temat zjawiska przemocy.

Dyżur w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełnić będzie pracownik socjalny tut. Ośrodka będący równocześnie członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kisielice ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Dzielnicowy Posterunku Policji w Kisielicach w dniu:
  5 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00 (Pracownik Socjalny)
 5 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. od 12:00 do 14:00 (Dzielnicowy Posterunku Policji w Kisielicach)

 

Zapraszam na XI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wystąpienie Pana Wojciecha Jankowskiego – Przewodniczącego Centrum Organizacji Pozarządowych
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016,
5) określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,
6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
7) wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kisielice
8) zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kisielice do roku 2020, (załącznik do uchwały znajduje się w Referacie Rozwoju Gminy),
9) zmiany Uchwały Nr XXXVI/147/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
10) uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016,
6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Projekty aktów prawnych dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Kisielicach lub też BIP - link

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016.

 

Załączniki:

1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji - pobierz

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KISIELICE SĄ DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - link