W związku z pojawieniem się możliwości przestawienia w inne miejsce części ławek ustawionych wzdłuż promenady spacerowej wokół jeziora w Kisielicach proponujemy wskazanie nowych lokalizacji ławek przez samych mieszkańców Kisielic. Nowe lokalizacje można zgłaszać tel. pod nr. telefonu 55 278-55-09, drogą mailową na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. Nr 4.

Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem potrzeb i zasadności.

Zapraszam na XXI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

W dniach od 20.07.2016 r. do 26.07.2016 r. kasa Urzędu Miejskiego w Kisielicach będzie nieczynna.

Wszystkie opłaty prosimy dokonywać w Banku Spółdzielczym w Kisielicach. Wszelkich informacji z tym związanych będą udzielać pracownicy Urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że z dniem 1 lipca 2016 r. upływa termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+” z możliwością uzyskania wyrównania od dnia 1 kwietnia 2016 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195). W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji  koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu, dotyczy wyłącznie osób ubiegających się/otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195), oznacza utratę dochodu spowodowaną:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakończeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zapraszam na XX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                                                  
  1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015  /sprawozdania dostępne są w BIP/Akty Prawne –
   Zarządzenie Burmistrza Kisielic Nr 20/2016 oraz w Biurze Rady/,
  4. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za rok 2015,
  5. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,          
  6. wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kisielice,             
  7. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Kisielice,
  8. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kisielice,
  9. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.    
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Janusz S. Więcek       

zaproszenie na sesje