Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016.

 

Załączniki:

1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji - pobierz

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH GMINY KISIELICE SĄ DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - link

W dniu 23 października 2015 r. rozpoczęły się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Konsultacje trwają do 5 listopada 2015 r.

Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
2. Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016".
3.Formularz uwag i wniosków.

Nawiązując do Zarządzenia Nr 69/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Burmistrz Kisielic niniejszym informuje, że w związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu gminy na 2016 r. dodatkowe wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Miasta pok. Nr. 2 do dnia 23.10.2015 r. Wnioski które wpłynął po upływie terminu będą rozpatrywane w budżecie na rok 2017.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

BurmistrzKisielicBurmistrz Kisielic uprzejmie informuje, że w dniach od 12 do 23 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. Nr 11 udostępnia się do wglądu spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do SEJMU i SENATU zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Udostępnienie następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

Zapraszam na X - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 16 września 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015- 2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kisielice,
4) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej we wsi Łodygowo gm. Kisielice,
5) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kisielice oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których pomoc stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,
6) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kisielice,
7) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
8) powołania Zespołu uprawnionego do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie w kadencji 2016 – 2019,
9) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek