Zapraszam na X - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 16 września 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015- 2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kisielice,
4) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej we wsi Łodygowo gm. Kisielice,
5) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kisielice oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których pomoc stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,
6) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kisielice,
7) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
8) powołania Zespołu uprawnionego do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie w kadencji 2016 – 2019,
9) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

 

Burmistrz Kisielic uprzejmie informuje, że w dniach od 24 sierpnia do 2 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. Nr 11 w godz. od 8:00 do 14:00 udostępniony będzie do wglądu spis osób uprawionych do udziału w REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

BurmistrzKisielicInformacja o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, ze zm.), informuję, że w 2016 roku Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13)

Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych.

Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

Przewidywana data rozpoczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia to sierpień 2016 r.

Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Szczegółowe informacje w załąłcznikach poniżej.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamiarze chęci wyboru operatora
2. Plan transportu na terenie Gminy Kisielice

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - link

BurmistrzKisielicBurmistrz Kisielic uprzejmie informuje o ogloszeniu klęski suszy na terenie Gminy Kisielice. W związku z tym rolnicy mogą składać wnioski w zakresie oszacowania strat spowodowanych suszą. Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
1. Ogłoszenie Burmistrza Kisielic

 

Zapraszam na VIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 /I piętro/.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015- 2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2015,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kisielice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2014,
4) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic za rok 2014,
5) ustalenia zasad zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Ludowej Spółka z o.o. w Iławie przez Burmistrza Kisielic,
6) przyjęcia „Strategii Współpracy Gminy Kisielice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020”,

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań bieżących gminy. .
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

 

Informacja Burmistrza Kisielic w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych w kadencję 2016-2019

Rada Miejska w Kisielicach wybierze 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Iławie . Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wybory ławników miasto realizuje jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Procedury są tu regulowane przez ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, o ile ustawy nie stanowią inaczej oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania są niezwiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Załączniki:
1. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych
2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
3. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądu powszechnego
4. Wzór oświadczenia kandydata Nr 1
5. Wzór oświadczenia kandydata Nr 2
6. Wzór oświadczenia kandydata Nr 3
7. Zaświadczenie o niekaralności – wniosek
8. Zaświadczenie lekarskie

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Procedura zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; (cyt. „Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może udzielać lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
- w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172), zwany dalej „lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej”” - art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
• Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku (Rada Miejska w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 , pok. 1).

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW MIJA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Kisielicach po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2015 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, zapytania o udzielenie informacji o osobie, wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz stosownych oświadczeń są dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Kisielicach, pok. 1 i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.warmia.mazury.pl/kisielice_gmina_miejsko_-_wiejska).

Burmistrz
/-/ Rafał Ryszczuk