Zapraszam na XVIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kisielic",
  2) nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kisielice”,
  3) nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kisielice",
  4) nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kisielice.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. .
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Niebawem zostanie oddana do użytku nowa farma wiatrowa w miejscowości Trupel. Składająca się z czterech 180 metrowych elektrowni wiatrowych farma o mocy 3,2 megawata każda, jest większa od tych, które stawiane były do tej pory.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 MAJA 2016 ROKU URZĄD MIEJSKI W KISIELICACH BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13:00.

Zapraszam na XVII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Kisielicach
3. Interpelacje i zapytania radnych
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016
3) zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach
4) udzielenia przez Gminę Kisielice pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
5) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kisielice
6) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kisielice oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Kisielic
7) zmiany Uchwały Nr XVIII/22/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
8) zatwierdzenia przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach, taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kisielice
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Kisielice
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Terminy wypłat zasiłków i świadczeń w 2016 roku dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

 

 

Miesiąc Fundusz alimentacyjny Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz ZDO Zasiłki okresowe, celowe, stałe Świadczenia wychowawcze 500+

Maj

20.05.2016 24.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Czerwiec

20.06.2016 24.06.2016 28.06.2016 28.06.2016

Lipiec

20.07.2016 22.07.2016 28.07.2016 28.07.2016

Sierpień

19.08.2016 24.08.2016 26.08.2016 26.08.2016

Wrzesień

20.09.2016 23.09.2016 28.09.2016 28.09.2016

Październik

  24.10.2016 28.10.2016 28.10.2016

Listopad

     24.11.2016 28.11.2016 28.11.2016

Grudzień

  21.12.2016 22.12.2016 22.12.2016

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie, Koło w Kisielicach złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym).

Więcej informacji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link