500 BUS w Kisielicach

W dniu 19 kwietnia (wtorek) około godz. 10:00 na parkingu koło Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach pojawi się 500 BUS. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły dodatkowo uzyskać niezbędne informacje na temat programu „Rodzina 500+”.

Zainteresowanych zapraszamy.

Urząd prowadzi zaawansowane rozmowy w kwestii rekultywacji wysypiska śmieci w Pławtach. Jedna z firm zajmująca się takimi zadaniami pozyskuje dotację na ten cel i planuje wykonać prace rekultywacyjne, które nie obciążą kasy miasta. Miasto od lat miało problem z tym wysypiskiem, ponieważ koszt tego typu kompleksowej rekultywacji może wynieść nawet pół miliona złotych, teraz jest szansa załatwienia tej sprawy bez ponoszenia przez nas kosztów.

 

Zakończono przyjmowanie wniosków mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy wsi Jędrychowo, Ogrodzieniec i Trupel złożyli w sumie kilkadziesiąt wniosków. Urząd zleci teraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania. O dotacje na tego typu inwestycje będzie można ubiegać się jesienią, ewentualna realizacja w przyszłym roku.

 

oczyszczalnia

Schemat przykładowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 marca 2016 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godz. 13:00.

Zapraszam na XVI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej przy ul. Polnej 1 w Kisielicach.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Komisji doraźnej z kontroli zgodności z prawem przebiegu konkursu pod kątem udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Skarbnika Gminy Kisielice, który odbył się w lutym 2015 roku
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2016,
3) określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Kisielice jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielice w 2016r.”
5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
6) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ogrodzieniec gm. Kisielice
7) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice
8) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek

Informacja w sprawie strat spowodowanych wymarznięciem upraw.

Burmistrz Kisielic uprzejmie informuje rolników, o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania (tj. wymarznięciem upraw). Druki wniosków można pobrać i składać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o oszacowanie szkód