Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) w Sali ,,Arkadia’’ przy ul. Polnej 1 w Kisielicach:

1) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania;

2) o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 28 września 2018 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Pomoc społeczna”, tytuł zadania: „Organizowanie i prowadzenie transportu dla dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu.”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy  z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,  650, 723 i 1365) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.250,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał  w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust.7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono  w roku 2018 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielice przewidzianego na dotacje.

Zadanie w zakresie pomocy społecznej ma na celu zorganizowanie i prowadzenie transportu dorosłych osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu na kwotę 2.250 zł przez 3 miesiące (od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).

Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 10 października 2018 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.

 

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej - << link >>

Burmistrz Kisielic informuje, że na obszarze Gminy Kisielice zostały wyznaczone miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. Szczegółowy wykaz dostępny jest w Zarządzeniu nr 105/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 27 sierpnia 2018 r. - << link >>

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  oraz wyborów burmistrza należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach  w pokoju nr 4  w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15 do dnia 21 września 2018 r.

KOMUNIKAT NR 1

Miejskiej Komisji Wyborczej Kisielicach

z dnia 12 września 2018 r.

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów pełnionych przez Miejską Komisję Wyborczą  w Kisielicach przy przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza, w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kisielicach oraz na Burmistrza Kisielic ,będzie pełnić dyżury:

  • w dniu 12 września 2018 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00;
  • 13 i 14 września 2018 r. od godz. 13:00 do godz.18:00;
  • 15 września 2018 r. od 10:00 do 14:00;
  • 17 września 2018 r. od godz. 15:00 do 24:00.

Wzory druków potrzebnych do dokonania zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza można pobrać w siedzibie Komisji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz w godzinach dyżurów Komisji.

                                                                                  Przewodnicząca 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kisielicach

                                                                                                                /-/   Bernadeta Barańska

Kisielice, dnia 12 września 2018 r.