OGŁOSZENIE 
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 z dnia 23 grudnia 2019 r. 


Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 3 , art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kisielice.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
 • Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,
 1.  Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
 • Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).
 1. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
 • Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

 • Połączenia komunikacyjne: Kisielice – Ogrodzieniec – Jędrychowo – Trupel – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 2 

 • Połączenia komunikacyjne: Kisielice – Sobiewola – Kantowo – Krzywka – Goryń – Kisielice, 

Linia komunikacyjna nr 3 

 • Połączenia komunikacyjne: Kisielice – Sobiewola – Limża – Biskupiczki – Butowo – Łodygowo – Limża – Sobiewola – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 4 

 • Połączenia komunikacyjne:  Kisielice – Klimy – Pławty Wielkie, 

Linia komunikacyjna nr 5 

 • Połączenia komunikacyjne: Kisielice – Łęgowo – Stary Folwark – Nowy Folwark – Łęgowo – Kisielice. 

Przewidywany sposób wynagrodzenia operatora publicznego transportu zbiorowego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

 1. Przewidywana data  bezpośredniego zawarcia  umowy – do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie (PDF)

2. Plan transportu (PDF)

ZNAMY WYNIKI TRZECIEJ EDYCJI BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2020

W trzeciej  edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020  na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 7 zadań, z tego 6 zadań zostało  rekomendowanych do głosowania. W wyniku głosowania, które odbyło się 8 grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez mieszkańców Kisielic  na zadanie pn. Wymiana podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach - Zgłoszenie nr 5.

Głosowało 1513 osób  w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy  w Kisielicach. Podczas głosowania wydano 1513 papierowych kart do głosowania.  Oddano  99,20 % głosów ważnych – 1501. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła  25%. Największa frekwencja w sołectwach: Limża 71%;  Krzywka 67 %; Biskupiczki 55%; Jędrychowo 48%, Łęgowo 32%. W tych sołectwach mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

 

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

Liczba głosów

 1.  

Wymiana podłogi w hali sportowej
w Zespole Szkół w Kisielicach

Zgłoszenie nr 5

95 347,00

519

 1.  

Remont Świetlicy wiejskiej w Jędrychowie – etap końcowy

Zgłoszenie nr 3

100 000,00

243

 1.  

Budowa boiska wielozadaniowego 
w Limży ze sztuczną nawierzchnią

Zgłoszenie nr 2

91 500,00

239

 1.  

Pod „Łęgowskim dachem” kreatywne zagospodarowanie terenu, podniesienie turystycznej atrakcyjności wsi

Zgłoszeni nr 4

100 000,00

236

 1.  

Ogólnodostępny wypoczynkowo-rekreacyjny plac zabaw w Krzywce 

Zgłoszenie nr 1

99 834,00

221

 1.  

Budowa chodnika w Klimach

Zgłoszenie nr 7

100 000,00

43

 

W dniu 12 listopada 2019 r. znaleziono psa w miejscowości Pławty Wielkie. Jest to suczka o umaszczeniu białym z ciemnymi plamkami. Gmina Kisielice proponuje adopcję psa, jeśli nie znajdzie się właściciel. Adopcja dofinansowana będzie przez Gminę Kisielice na zakup podstawowych środków, takich jak: buda, miski oraz karma. Tel. kontaktowy: 55 2785522.

 

Plakat Budżetu Obywatelskiego dot. zgłaszania zadań

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020" dostępna jest w BIP pod adresem: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl/ lub bespośredio w systemie eKonsultacje pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/