Zapraszam na XXXIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2018-2030,
 2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018,
 3. podziału Gminy Kisielice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów,
 4. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kisielice,
 5. wprowadzenia planu finansowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Kisielice na rok 2018,
 6. ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kisielice za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kisielice,
 8. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 9. upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 10. upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2018 roku”,
 12. przejęcia oraz sfinansowania zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice,
 13. nadania nazwy ulicy w mieście Kisielice,
 14. wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Kisielice lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
 15. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kisielice na lata 2018-2021,
 16. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.,
 17. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2018 r. kasa Urzędu Miejskiego w Kisielicach została zamknięta. W związku z tym wszelkie wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych przyjmowane będą wyłącznie bezgotówkowo.

Wszystkich chętnych zapraszam do korzystania z ORLIKA w Kisielicach od 1 marca do 30 listopada 2018 r. ORLIK otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 16:00 do 21:00 , natomiast w niedziele od godz. 16:00 maksymalnie do godz. 21:00.

 

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE

od 14 marca do 20 marca 2018 r.

 

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Termin

I

II

Biskupiczki

14.03.2018 r. - środa

1600

1605

świetlica wiejska

Butowo

14.03.2018 r. - środa

1700

1705

świetlica wiejska

Łęgowo

14.03.2018 r. - środa

1800

1805

świetlica wiejska

Limża

15.03.2018 r. - czwartek

1600

1605

świetlica wiejska

Łodygowo

15.03.2018 r. - czwartek

1700

1705

świetlica wiejska

Kisielice

15.03.2018 r. - czwartek

1830

1835

sala konferencyjna ul. Polna 1
w Kisielicach

Kantowo

16.03.2018 r. - piątek

1600

1605

świetlica wiejska

Goryń

16.03.2018 r. - piątek

1700

1705

świetlica wiejska

Krzywka

16.03.2018 r. - piątek

1800

1805

świetlica wiejska

Trupel

19.03.2018 r. - poniedziałek

1600

1605

świetlica wiejska

Wola

19.03.2018 r. - poniedziałek

1700

1705

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

19.03.2018 r. - poniedziałek

1745

1750

świetlica wiejska

Sobiewola

20.03.2018 r. - wtorek

1600

1605

Urząd Miejski w Kisielicach

 ul. Daszyńskiego 5 

– sala konferencyjna

Pławty Wielkie

20.03.2018 r. - wtorek

1715

1720

świetlica wiejska

Klimy

20.03.2018 r. - wtorek

1800

1805

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

20.03.2018 r. - wtorek

1900

1905

świetlica wiejska

Uprzejmie informujemy, iż w związku z awarią centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach nie jest możliwy kontakt telefoniczny na numery stacjonarne. Prosimy o kontakt na służbowe telefony komórkowe:

791 085 405 - Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic

662 326 370 - Barbara Pękala - Sekretarz Gminy

698 818 779 - Roman Czyżewski - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

602 102 444 - Halszka Niewińska - pracownik ds. ochrony środowiska

606 728 866 - Marianna Manista - pracownik ds. nieruchomości

668 056 004 - Marek Rojczyk - pracownik ds. obronnych, ewidencja ludności, USC

798 379 313 - Kamil Krajewski - pracownik ds. budownictwa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. kasa Urzędu Miejskiego w Kisielicach czynna będzie do godz. 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy.