Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2018 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) od godz. 17:00 do godz. 19:00 będą wydawane Karty Seniora w Sali Arkadia przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach. Serdecznie zapraszamy Seniorów z Gminy Kisielice, którzy mają ukończone 60 lat.

Zapraszam na XXXIV - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu  25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach                                                         

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018,
  2. podziału Gminy Kisielice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kisielice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów,
  4. ustalenia dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  5. dokonania zmiany w uchwalonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kisielice na lata 2007-2020,
  6. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kisielice na lata 2018-2021,
  7. zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzywka gm. Kisielice,
  9. rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Mechaniki i Diagnostyki sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 marca 2018 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.

Zapraszam na XXXIII - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2018-2030,
 2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018,
 3. podziału Gminy Kisielice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów,
 4. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kisielice,
 5. wprowadzenia planu finansowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Kisielice na rok 2018,
 6. ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kisielice za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kisielice,
 8. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 9. upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 10. upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej,
 11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2018 roku”,
 12. przejęcia oraz sfinansowania zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice,
 13. nadania nazwy ulicy w mieście Kisielice,
 14. wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Kisielice lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
 15. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kisielice na lata 2018-2021,
 16. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.,
 17. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek