Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

 

Załączniki:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - pobierz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2018 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra Wspólnego”.

2. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

1. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców,

III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORU:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

2. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.

IV. POMOC SPOŁECZNA:

1. Organizowanie i prowadzenie transportu dla 6 dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Suszu.

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ Stowarzyszenia/ Generator wniosków.

Termin składania ofert w wersji elektronicznejwyznaczano na dzień 26 stycznia 2018 r. do godz. 15:00.

Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta w systemie Witkac.pl. lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kisielicach. (tel. 55 2785523)

 

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - link

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 grudnia 2017 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 11:00, natomiast KASA urzędu będzie nieczynna.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2018 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz z Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 38/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2018 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach, wyznaczone zostały terminy, w których w roku 2018 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od  12:00 do  16:00:

 • 27 stycznia 2018 r.
 • 24 lutego 2018 r.
 • 24 marca 2018 r.
 • 21 kwietnia 2018 r.
 • 26 maja 2018 r.
 • 30 czerwca 2018 r.
 • 21 lipca 2018 r.
 • 25 sierpnia 2018 r.
 • 8 września 2018 r.
 • 27 października 2018 r.
 • 24 listopada 2018 r.   10 listopada  2018 r.
 • 15 grudnia 2018 r.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach  

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach  lub telefonicznie pod nr tel. 55 2785520.

Ślub cywilny może odbyć się po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że narzeczeni powinni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzenia oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków. Bowiem w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego narzeczonych, niezbędna będzie kolejna wizyta w USC.

Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 3 , art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kisielice.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2136, z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1
Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Ogrodzieniec – Jędrychowo – Trupel – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 2
Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Sobiewola – Kantowo – Krzywka – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 3
Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Sobiewola – Limża – Biskupiczki – Butowo – Łodygowo – Limża – Sobiewola – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 4
Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Klimy – Pławty Wielkie,

Linia komunikacyjna nr 5
Połączenia komunikacyjne:
Kisielice – Łęgowo – Stary Folwark – Nowy Folwark – Łęgowo – Kisielice.

Przewidywany sposób wynagrodzenia operatora publicznego transportu zbiorowego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2136, z późn. zm.).

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy – do 31 grudnia 2018 r.

 

Załączniki:

1. Plan transportu Gminy Kisielice - pobierz

 

2. Informacja o wyniku ogłoszenia - pobierz