alarm.jpg

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) oraz terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zawiadamiam o sporządzeniu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w Gminie Kisielice w związku z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 8.

Spis udostępniony będzie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych podczas wyborów w 2015 r. przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczącym dokonania przez Radę Miejską w Kisielicach wyboru  1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym  w Iławie informuję, że do 30 czerwca 2019  można składać kandydatury na ławników. 

INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020 – 2023

                Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać do Rady Miejskiej w Kisielicach kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
 • i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Procedura zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217  oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacje o kandydacie  z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru  lub ewidencji  powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji  ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłat za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Miejskiej w Kisielicach,  ul. Daszyńskiego 5, pok. Nr 4) w terminie do dania 30 czerwca 2019r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach w pokoju nr 4.

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Miejskiej w Kisielicach po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2019 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 w/w ustawy i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

Załączniki:

1. Lista osób zgłaszających kandydata Załącznik 1

2. Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska Załącznik 2

3. Oświadczenie kandydata - postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe Załącznik 3

4. Klauzula informacyjna Załącznik 4

5. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika Załącznik 5

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za rok 2018

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Kisielic przedstawia Radzie Miejskiej w Kisielicach  Raport o stanie Gminy Kisielice za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kisielicach, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 cytowanej ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kisielice za 2018 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  23 czerwca 2019 r.   w następujących godzinach:

do dnia 21  czerwca 2019 r. od godziny 7:15 do  godziny 15:00

w dniach 22 i 23 czerwca 2019 r. od godziny 9:00 do godziny 10:00

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, w pokoju nr 4

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Jarosław Zaborowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Kisielic z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kisielicach Raportu o stanie Gminy Kisielice

2. Zgłoszenie udziału w debacie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2019 r. (piątek) Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 13:00.