Zapraszam na XXXI - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
 3. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez radną Emilię Drypę wybraną w
 4. wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kisielicach.
 5. Podziękowanie dla Pani Stefanii Dziedzic za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora
 6. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2018-2030,
  4. uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2018,
  5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017,
  6. wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Iławskim w zakresie zarządu dróg publicznych,
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kisielice,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  9. wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę darowizny nieruchomości stanowiącej drogę,
  10. zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kisielice,
  11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na rok 2018.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek

Na podstawie umowy o dofinansowanie numer 00455/17/07043/OZ-LZ/D z dnia 11-10-2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kisielice-2017”, mającego na celu demontaż, transport i utylizację zalegających na nieruchomościach z terenu gminy Kisielice materiałów zawierających azbest.

Na podstawie umowy nr RRG.OŚ.272.1.6.2017 z dnia 20 września 2017 r., podpisanej między Gminą Kisielice reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a firmą Pro-Eko Serwis Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin, zebranych zostało 38,242 Mg materiałów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych (eternitu) na łączną kwotę 12569,70 zł przy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6284,85 zł.

W związku z realizacją zadania pracami objętych zostało 13 nieruchomości z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest. Pierwotnie nieruchomości objętych zadaniem było 15, jednak w trakcie realizacji dwóch właścicieli złożyło rezygnację.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2017 r. kasa Urzędu Miejskiego w Kisielicach czynna będzie do godz. 12:00 (do odwołania).

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że obiekt sportowy ORLIK w Kisielicach od 1 grudnia 2017 roku jest nieczynny. O uruchomieniu ORLIKA w roku 2018 będziemy informować w późniejszym terminie.

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 listopada 2017 r. (Poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Kisielicach będą trwały w godzinach porannych (7:15 -10:00) prace związane z modernizacją systemów komputerowych. W związku z tym mogą wystąpić trudności w załatwieniu niektórych spraw takich jak: opłaty w kasie, wydawanie zaświadczeń, itp.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 listopada 2017 r. (Poniedziałek) Urząd Miejski w Kisielicach będzie zamknięty. W ważnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 662-326-370 do godz. 15:15.

Za utrudnienia przepraszamy.