Wyniki konkursu:

 

1. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.
Wyniki konkursu klub sportowy "Huragan".pdf

2. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.
Wyniki konkursu klub sportowy "Olimpia".pdf

3. Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego”.
Wyniki konkursu stowarzyszenie "Przystań".pdf

4. Zadanie w zakresie wspierania pomocy społecznej: Organizowanie i prowadzenie transportu dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Suszu.
Wyniki konkursu stowarzyszenie rozwoju i przedsiębiorczości ziemi suskiej w Suszu.pdf

5. Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.
Wyniki konkursu stowarzyszeń.pdf

Uprzejmie informujemy, że od 4 marca 2019 r. będzie można składać wnioski o wydanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

W związku z pracami Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Ministerstwa Cyfryzacji nad wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (e-dowód)w piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia Urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.  Informujemy, że tego dnia wnioski o dowód będzie można składać maksymalnie do godz. 11.30.

edowod1edowod2

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach w godzinach od 7.15 do 15.15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym do Burmistrza Kisielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.           

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 SUIKZP GMINY KISIELICE - kierunki zagospodarowania przestrzennego

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 SUIKZP GMINY KISIELICE - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

6. ZAŁĄCZNIK NR 6 SUIKZP GMINY KISIELICE - kierunki zagospodarowania przestrzennego

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - uzasadnienie i synteza ustaleń studium gminy Kisielice

8. KISIELICE - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - DO WYŁOŻENIA

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 roku:

  • Od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku
  • Od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła

Środki pieniężne wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z późniejszymi zmianami.

 

Załączniki:

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXX/221/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.02.2019 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kisielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 2017 r. poz. 570 ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębugeodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice.

3. KISIELICE - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - DO WYŁOŻENIA

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

SZANOWNI MIESZKAŃCY  /  ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej.

Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.