Burmistrz Kisielic wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego z wnioskiem o uruchomienie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kisielicach. Przygotowaliśmy wszystko do sprawnego działania takiej podstacji, teraz liczymy na przychylność wojewody – mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie podstacja znajdować się będzie w Gminnym Centrum Reagowania.

W związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Barbarę Drypę z pełnienia funkcji radnej Rady Miejskiej w Kisielicach w okręgu wyborczym nr 14 w Łęgowie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządził na dzień 3 grudnia 2017 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kisielicach. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w terminie do 24 października 2017 r. trzy Komitety Wyborcze Wyborców zgłosiły swoich kandydatów na radnego.

Poniżej podajemy Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kisielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kisielicach w okręgu wyborczym nr 14.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej - link

Zapraszam na XXX - Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kisielicach, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5 w Kisielicach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kisielicach.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2017,
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kisielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach,
3) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goryniu,
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łęgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgowie,
5) uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018,
6) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021-2024” ,
7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kisielice,
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum części obrębu geodezyjnego Jędrychowo,
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek

 

Uprzejmie informujemy o wynikach głosowania na poszczególne zadania do Budżetu Obywateskiego Gminy Kisielice na rok 2018.

W załączeniu zestawienie wyników głosowania - pobierz

Informacja Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania na zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018.

Na podstawie § 9 ust. 1 Załącznika Nr  1 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018  Burmistrz Kisielic  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 września 2017 r. w godzinach od  10:00 do 18:00 odbędzie się głosowanie na  zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018 w następujących obwodach głosowania:

Nr obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba komisji wyborczej ds. budżetu obywatelskiego

1

 Miasto  Kisielice,

 Sołectwo Sobiewola

świetlica  „ARKADIA”  ul. Polna 1
w Kisielicach

2

 Sołectwo Biskupiczki

świetlica wiejska w Biskupiczkach

3

 Sołectwo Butowo

świetlica wiejska w Butowie

4

 Sołectwo Goryń

 /Goryń, Wałdowo/

świetlica wiejska w Goryniu

5

 Sołectwo Jędrychowo

świetlica wiejska w Jędrychowie

6

 Sołectwo Kantowo

świetlica wiejska w Kantowie

7

 Sołectwo Klimy

świetlica wiejska w Klimach

8

 Sołectwo Krzywka

świetlica wiejska w Krzywce

9

 Sołectwo Limża

świetlica wiejska w Limży

10

 Sołectwo Łęgowo

 /Łęgowo, Nowy Folwark, Stary Folwark/

świetlica wiejska w Łęgowie

11

 Sołectwo Łodygowo

świetlica wiejska w Łodygowie

12

 Sołectwo Ogrodzieniec,

 Sołectwo Wola

świetlica wiejska w Ogrodzieńcu

13

 Sołectwo Pławty Wielkie

świetlica wiejska w Pławtach Wielkich

14

 Sołectwo Trupel

świetlica wiejska w Truplu