OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XXX/221/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.02.2019 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Kisielicach o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kisielic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 2017 r. poz. 570 ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębugeodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Jędrychowo, gmina Kisielice.

3. KISIELICE - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - DO WYŁOŻENIA

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

SZANOWNI MIESZKAŃCY  /  ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej.

Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

ZMIENIONY HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE  

od 7 lutego 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r.  

 

Miejscowość  

Data  

I termin  

II termin  

Miejsce  

Biskupiczki  

07.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Butowo  

07.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Limża  

08.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Łodygowo  

08.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Kantowo  

11.02.2019 r.  

15:00  

15:05  

świetlica wiejska  

Goryń  

11.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Krzywka  

11.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Sobiewola  

12.02.2019 r.  

16:30  

16:35  

Sala OSP w  Kisielicach

Kisielice

12.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

Sala OSP w  Kisielicach

Trupel  

14.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Jędrychowo  

14.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Wola

14.02.2019 r.  

20:00  

20:05  

Dom Sołtysa

Sołectwa Wola  

Ogrodzieniec

18.02.2019 r.  

16:00  

16:05  

świetlica wiejska  

Łęgowo

18.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

Pławty Wielkie

19.02.2019 r.  

16:30  

16:35  

świetlica wiejska  

Klimy

19.02.2019 r.  

18:00  

18:05  

świetlica wiejska  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE

od 7 lutego 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Miejscowość

Data

I termin

II termin

Miejsce 

Biskupiczki

07.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Butowo

07.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Limża

08.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Łodygowo

08.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Kantowo

11.02.2019 r.

15:00

15:05

świetlica wiejska

Goryń

11.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Krzywka

11.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

18.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Wola

18.02.2019 r.

18:00

18:05

Dom Sołtysa sołectwa Wola

Trupel

14.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Jędrychowo

14.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Klimy

15.02.2019 r.

16:00

16:05

świetlica wiejska

Pławty Wielkie

15.02.2019 r.

18:00

18:05

świetlica wiejska

Sobiewola

12.02.2019 r.

16:00

16:05

Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Łęgowo

12.02.2019 r.

17:30

17:35

świetlica wiejska

Kisielice

12.02.2019 r.

19:00

19:05

Sala OSP w Kisielicach

Kisielice 27 grudnia 2018 r.

RRG.N.7140.3.17.2018


OGŁOSZENIE

Burmistrz Kisielic po zatwierdzeniu projektu listy osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Kisielice, przedstawionego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Burmistrzu Kisielic ogłasza istę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego na 2019 rok w następującej kolejności:

1. Trzcińska Aneta zam. Kisielice
2. Grzelak Agnieszka zam. Łodygowo
3. Zobel Renata zam. Goryń
4. Kanios Malwina zam. Klimy
5. Sienkiewicz Dariusz zam. Kisielice
6. Trochimczuk Barbara zam. Łęgowo
7. Kwiatkowska Wioletta zam. Kisielice
8. Nowak Sylwia zam. Kisielice
9. Uszler Paulina zam. Kisielice

Skargi, uwagi i zastrzeżenia do listy uprawnionych można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 ( pok. nr 2 ).

BURMISTRZ KISIELIC
/ - / Rafał Ryszczuk

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 3 , art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kisielice.

 

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

 

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Ogrodzieniec – Jędrychowo – Trupel – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 2

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Sobiewola – Kantowo – Krzywka – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 3

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Sobiewola – Limża – Biskupiczki – Butowo – Łodygowo – Limża – Sobiewola – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 4

Połączenia komunikacyjne:

 Kisielice – Klimy – Pławty Wielkie,

Linia komunikacyjna nr 5

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Łęgowo – Stary Folwark – Nowy Folwark – Łęgowo – Kisielice.

Przewidywany sposób wynagrodzenia operatora publicznego transportu zbiorowego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia  umowy – do 31 grudnia 2019 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - Pobierz

2. Plan transportu - Pobierz