Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ogrodzieniec

Logo z napisem Burmistrz Kisielic

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ogrodzieniec w dniu 19 września w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się korespondencyjnego.

Na podstawie § 25 ust. 6 Statutu sołectwa Ogrodzieniec uchwalonego Uchwałą Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 3 poz. 509) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: zwołuję zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec oraz odwołania i wyboru członka rady sołeckiej w Ogrodzieńcu.

Zebranie wiejskie, dla mieszkańców sołectwa Ogrodzieniec, odbędzie w dniu 19 września 2020 r. (sobota) od godz. 10:00 do godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Ogrodzieńcu w formie korespondencyjnej (zdalny tryb obradowania).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich