1. Przepisy prawne

 • Ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 2007).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019r. poz. 2178).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „PRODUKT POLSKI” (Dz. U. z 2016r. poz. 2148).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ww. ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadziła możliwość stosowania oznakowania „PRODUKT POLSKI”. Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „PRODUKT POLSKI”.

Stanowią one, że produkty muszą być wyprodukowanie z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

 2. Logo oznaczenia/informacji „PRODUKT POLSKI”

Wzór znaku graficznego zawierającego informację „PRODUKT POLSKI” określają przepisy ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określenie wzoru znaku „Produkt polski” miało na celu umożliwienie konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla informacji „PRODUKT POLSKI”, czyli wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który bardzo łatwo będzie kojarzył się konsumentom z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone i niestylizowany napis „PRODUKT POLSKI”. Znak graficzny zawierający informację „PRODUKT POLSKI” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

 3. Wymagania szczegółowe

 • Produkty przeznaczone do oznakowania informacją „PRODUKT POLSKI” muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
 • Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „PRODUKT POLSKI”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie (w przypadku krów, owiec i kóz) odbyła się na terytorium Polski.
 • W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Polski.
 • W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso, dodatkowo wymaga się, aby zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski.
 • Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „PRODUKT POLSKI” muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:
 • ich przetworzenie odbyło się na terytorium Polski,
 • wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „PRODUKT POLSKI”,
 • inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) pod warunkiem, że składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Polski.

 4. Inne kryteria i wymagania

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał w oznakowaniu podać informację o spełnianiu powyższych kryteriów, może to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji „PRODUKT POLSKI” albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację.

 

Podmioty, które umieszczają informację „PRODUKT POLSKI” bez spełniania powyższych kryteriów podlegają karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019, poz. 2178).