Gmina Kisielice leży w powiecie iławskim i jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach którego sąsiaduje od północnego-wschodu z gminą Susz i od wschodu z gminą Iława, leżącymi w powiecie iławskim, a od południa z gminą Biskupiec Pomorski w powiecie nowomiejskim. Na południowym-zachodzie graniczy z gminą Łasin w powiecie grudziądzkim w województwie kujawsko-pomorskim, a na północnym-zachodzie z gminami: Prabuty i Gardeja leżącymi w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim.

Powierzchnia gminy wynosi 17 280 ha (w tym miasto 337ha), co stanowi 0,7% powierzchni województwa. Większość terenów to użytki rolne (72%), co świadczy o typowo rolniczym charakterze gminy. Gmina posiada niski wskaźnik zalesienia - ok. 12%. Jednocześnie charakteryzuje się znaczącym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym. Południową część gminy zajmuje obszar chronionego krajobrazu z licznymi jeziorami położonymi wśród lasów. Na terenie gminy znajduje się 10 jezior - 4 większe o powierzchni 85-300 ha oraz 6 mniejszych o powierzchni 5-10 ha.

Na terenie Gminy Kisielice mieszka 6528 osób (stan na 31 grudnia 2011 r.), z czego 2279 w mieście Kisielice, przy około 60% udziale mieszkańców miast na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, co świadczy o stosunkowo dużym zamieszkaniu terenów wiejskich na terenie gminy.
Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 25 osób/km² i jest dużo niższa od średniej dla powiatu iławskiego (65 osób/km²) i dla województwa warmińsko-mazurskiego (59 osób/km²). Mieszkańcy gminy to w większości mężczyźni, którzy stanowią 51% ludności, podczas gdy na terenie powiatu i województwa stanowią oni 49% mieszkańców.

Najważniejsze wydarzenia miasta i regionu w historii:

X-XII w.
Okolica dzisiejszych Kisielic należy do włości Riesen w pruskiej prowincji Pomezani.
1234
Zwycięstwo Krzyżaków nad Prusami w bitwie nad Dzierzgonką pozwala im opanować Pomezanię.
XIII w.
Dokumenty zakonne odnotowują pruskie siedliska : Kiszelycz (dzisiaj Kisielice), Lynse (Limża), Gohryn (Goryń), bona Scharnot (Łodygowo), Plautes (Pławty Wielkie) leżące przy ważnym trakcie wiodącym z północy na południe, reminiscencji słynnego bursztynowego szlaku.
1255
Osada targowa Kiszelycz znana już jako Vrienstad staje się własnością biskupią.
1260
Do Prus przybywa miśnieński ród von Stangen. Za pomoc w stłumieniu powstania pruskiego otrzymuje nadania ziemskie.
1293
Dytryk von Stangen otrzymuje pozwolenie na założenie miasta przy osadzie Vrienstadt.
1294
Najstarszy w okolicy kisielickiej dokument lokalizacyjny ustanowiony dla wsi Plauth (Pławty Wielkie). Prawdopodobnie w tym czasie lokalizacją objęto także osadę Gohryn (Goryń).
ok. 1300
Powstają wsie Hermenau (Klimy) i Traupel (Trupel). Klimy założono jako wieś parafialną.
1312
W dokumentach pojawia się nazwa wsi Heinrichau (Jędrychowo), która rok później otrzymuje przywilej lokacyjny. Sołtysa ustanowiono jednocześnie zasadźcą i karczmarzem, a wieś powstała jako kościelna, z wydzielonymi włókami parafialnymi.
ok. 1315
Rodzina von Stangen wystawia dokument lokacyjny dla gminy miejskiej w Vrienstadt. Zasadźca wytycza trójkątny (rzadkość !) w planie zarys Starego Miasta. Dokumenty wymieniają istniejącą już wieś Langenau (Łęgowo).
1320
Dokument lokacyjny dla wsi Neudeck (Ogrodzieniec). Powstaje parafia w Łęgowie, do której należą wsie Trupel i Ogrodzieniec.
1.01.1331
Potwierdzenie, opartego na prawie magdeburskim dokumentu lokacyjnego dla miasta Vrienstad wystawione przez Ludwiga i Jana von Stangen. Rozpoczęcie budowy kościoła.
ok. 1350
W Kisielicach istnieje trójkątny rynek z murowanym ratuszem. Miasto otoczone jest murami i posiada trzy bramy.
1397
Katarzyna von Stangen sprzedaje miasto Kisielice biskupowi pomezańskiemu Janowi.
1422
Powstaje kościelna wieś Bischdorf (Biskupiczki).
1466
Po pokoju toruńskim ziemia kisielicka zostaje przy Zakonie.
1527
Utworzone zostaje dominium biskupie w granicach Prus Książęcych, które zarządzane z Prabut i Szymbarka objęło ziemię kisielicką.
1532
Georg von Polentz przekształca dominium w wielką prywatną własność ziemską, która pozostaje w rękach rodziny von Polentz do początku XIX wieku.
1541
W Pławtach powstaje centrum wielkiej własności ziemskiej należącej do XIX w. do rodziny von Auerswald.
1576
Gmina protestancka przejmuje kościół w Kisielicach dokonując częściowej jego przebudowy.
1600 - 1604
Wybudowanie kościoła w Łęgowie.
1612
Umiera pierwszy kisielicki pastor.
1653
Pożar kościoła w Kisielicach.
1659 - 1660
Zakończenie odbudowy kościoła w Kisielicach.
ok. 1740
Budowa pałacu w Łęgowie.
1755
Pułkownik Otto von Hindenburg otrzymuje od króla Prus za zasługi wojenne majątki w Ogrodzieńcu i Limży.
1775
Wielki pożar niszczy prawie doszczętnie Kisielice.
1789
Radca ziemski von Beckendorff przejmuje majątki ziemskie swojego wuja, pułkownika Hindenburga uzyskując uprawnienia do posługiwania się jego herbem i nazwiskiem. Dzięki temu powstaje w Prusach nowy wielki ród von Beckendorff von Hindenburg.
1796 - 1802
W królewcu ukazują się kolejne arkusze słynnej mapy Prus von Schroettera. Na mapie tej Kisielice oznaczone są mianem Freystadt.
1830
Połączenie rodów von Polentz i von Beckendorff von Hindenburg.
Ratusz w Kisielicach otrzymuje nową wieżę.
1837
Trupel kupują Anglicy Henryk i Krzysztof Alberts.
1856 - 1857
Kisieliczanie, wspomożeni finansowo przez króla Fryderyka Wilhelma IV, przywrócili swojemu kościołowi wysoką wieżę; jest ona jeszcze wyższa niż gotycka poprzedniczka, osiąga aż 45 metrów !
1862 - 1863
Przebudowany pałac w Łęgowie otrzymuje formy neogotyckie.
Pałac w Łęgowie. Połowa XIX wieku.
1899
Budowa linii kolejowej z Prabut do Jabłonowa przez Kisielice.
1900
Połączenie kolejowe Kisielic z Kwidzynem.
1902
W Kisielicach wychodzi gazeta Freystädter Tageblatt ( do 1934 roku).
1912
W Kisielicach zbudowana zostaje przez firmę Sternberg nowoczesna szkoła powszechna.
1925
Paul Ludwig von Hindenburg, znany ze zwycięstwa w bitwie pod Tannenbergiem podczas I wojny światowej zostaje prezydentem Niemiec.
Budowa linii kolejowej do Biskupca przez Goryń.
1927
Towarzystwo weteranów wojennych ofiaruje Paulowi von Hindenburg majątek w Ogrodzieńcu (utracony w 1926 r.).
 
Pałac w Ogrodzieńcu. Połowa XIX wieku.
1928
Budowa nowego neobarokowego pałacu, ogrodu i parku w Ogrodzieńcu.
1934
W Ogrodzieńcu umiera Paul Ludwig von Hindenburg.
1934 - 1936
Restauracja i konserwacja kościoła w Łęgowie. Przeprowadzenie tych prac było ostatnią wolą marszałka.
1945
Ofensywa Armii Czerwonej powoduje niewyobrażalne straty na ziemi kisielickiej. Zaprzepaszczony zostaje dorobek wielu pokoleń i narodowości. Spaleniu ulegają pałace i dwory w Ogrodzieńcu, Łęgowie, Pławtach, Limży oraz kościół w Pławtach.
1946
Kisielice tracą prawa miejskie.
1.01.1986
Kisielice odzyskują prawa miejskie.