Funkcję  Sekretarza Gminy pełni Pani  Stanisława Barbara Pękala
Tel. (55) 2785500 wew. 503

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekretarz  Gminy  nadzoruje  i koordynuje   realizację zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie:

 • obsługi Rady Miejskiej,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • polityki szkolenia i doskonalenia kadr,
 • rozwoju kultury i sztuki,
 • działalności gospodarczej,
 • ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywania projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego,
 • ustalania zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
 • prawidłowego wykorzystania czasu pracy pracowników,
 • przestrzegania dyscypliny pracy,
 • właściwego i terminowego załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
 • przygotowania i przeprowadzenia wyborów wszystkich szczebli, referendów i spisów,
 • przyjmowania ustnych oświadczeń woli testatorów,
 • zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • właściwego funkcjonowania  kontroli wewnętrznej,
 • realizacji zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych.