Funkcję Skarbnika pełni Pani Janina Malinowska
Tel. (55) 2785511

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej gminy, określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych wydanych do tych ustaw, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:
 • kieruje referatem finansów (pełni funkcje kierownika referatu),
 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,   
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy,
 • nadzoruje i kontroluje wykonywanie budżetu Gminy,
 • nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady i Burmistrza,
 • kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, w tym umów zawartych przez Gminę,
 • kontroluje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • nadzoruje prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Urzędu,
 • nadzoruje przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej,
 • przygotowuje okresowe analizy, oceny i informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej,
 • prowadzi nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne,
 • dokonywanie kontroli finansowej,
 • organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w urzędzie wprowadzony odrębnym aktem prawnym,
 • podejmuje działania przewidziane prawem na rzecz zwiększenia dochodów Gminy,