Funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy pełni Pani Jolanta Chruszczewska
Tel. (55) 2785527 wew. 527

Zastępca Burmistrza jest organem wykonawczym gminy.

Zastępca Burmistrza wykonuje w uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;
  • przeglądanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
  • organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
  • przeprowadzanie analiz kadrowych,
  • nadzór i wdrażanie nowych zadań należących do kompetencji Gminy,
  • koordynowanie prac podległych Gminie jednostek organizacyjnych,
  • nadzór nad realizacją zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego w zakresie prawa oświatowego,
  • współuczestniczenie w realizacji zadań z zakresu promocji Gminy,
  • wykonywanie obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego.
Więcej o kompetencjach Zastępcy Burmistrza Kisielic w Statucie Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.