MISJA ŻŁOBKA:

 

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;
 • Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności;
 • Pragniemy, aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia;
 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych;
 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci;
 • Staramy się, aby podopieczni potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach;
 • Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną;
 • Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu;
 • Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania;
 • Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki;
 • Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości;
 • Prowadzimy politykę „otwartych drzwi”, aby rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci podczas zajęć.