Kontakt

Władze gminy

Skarbnik gminy

Funkcję Skarbnika pełni Pani Janina Malinowska
Tel. (55) 2785511

Skarbnik realizuje politykę finansową Gminy, wykonuje zadania i obowiązki przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o finansach publicznych dla skarbnika gminy i głównego księgowego budżetu oraz ponosi odpowiedzialność za:

 • prowadzenie rachunkowości Urzędu i budżetu Gminy,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu Gminy.
 • Skarbnik kontroluje i nadzoruje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy objęte budżetem.
 • Skarbnik kieruje pracą Referatu Finansów.
 • Skarbnik może upoważnić inną osobę do kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych

Więcej o kompetencjach Skarbnika Gminy w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich