Kontakt

Władze gminy

Zastępca Burmistrza

Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni Pani Jolanta Chruszczewska
Tel. (55) 2785500 wew. 527

Zastępca Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje pracę pracowników Urzędu. Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
 
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem
  informacji;
 • przeglądanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
 • organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
 • przeprowadzanie analiz kadrowych,
 • nadzór i wdrażanie nowych zadań należących do kompetencji Gminy,
 • koordynowanie prac podległych Gminie jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego w zakresie prawa oświatowego,
 • współuczestniczenie w realizacji zadań z zakresu promocji Gminy,
 • wykonywanie obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego.
 
Więcej o kompetencjach Zastępcy Burmistrza w Statucie Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich